فرصت های سرمایه گذاری

مشارکت در پروژه ها( فرصت های سرمایه گذاری )

با توجه به رسالت مجتمع صنعتی بهکوش در توسعه صنعتی کشور و قطع وابستگی به محصولات خارجی، هم اکنون این مجموعه در زمینه های مختلف تحقیق و توسعه با کارشناسان و مراکزتحقیقاتی کشور همکاری داشته و مدیریت آن، زمینه های لازم برای ورود صاحب نظران و مخترعان این صنعت را فراهم کرده است. در این ارتباط این مجموعه صنعتی آمادگی بررسی بر روی هرگونه طرح جدید را داشته و از این گونه فعالیت ها استقبال می نماید.

امید است با سرمایه گذاری در بخش های نو و ایجاد فضایی مناسب برای صاحبان ایده و فکر، پیشرفت و توسعه صنایع نساجی و پوشاک را شاهد باشیم.